Publicador de continguts

Ves enrere Una aplicació informàtica contribuïx a millorar la prevenció de riscos laborals en les empreses de la Comunitat

Una aplicació informàtica contribuïx a millorar la prevenció de riscos laborals en les empreses de la Comunitat

La Generalitat Valenciana ha llançat la nova versió d'EVOSIN, l'aplicació informàtica que genera anualment el Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral per a millorar la prevenció de riscos laborals en les empreses de la Comunitat.

L'objectiu d'EVOSIN és simplificar el procés pel qual la Generalitat genera cada any el Pla d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral per als següents dotze mesos. L'aplicació selecciona les empreses que han notificat accidents de treball i malalties professionals per a planificar la revisió dels seus Sistemes de Prevenció de Riscos Laborals.

EVOSIN contribuïx a millorar els índexs de sinistralitat de la Comunitat Valenciana, ja que estimula la implantació de mesures concretes per a complir la legislació vigent i fomenta en els treballadors una cultura de prevenció i seguretat.  

EVOSIN genera els successius Plans d'Actuació contra la Sinistralitat Laboral  desenrotllats per la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social i executats per l'INVASSAT, l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, un organisme cientificotècnic de la Generalitat per a la prevenció de riscos laborals.

En el Pla d'Actuació 2013-2014, EVOSIN classifica les 17.433 empreses de la Comunitat que durant l'any 2012 han registrat algun sinistre en els sistemes nacionals de Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats (DELTA) i Comunicació de Malalties Professionals a la Seguretat Social (CEPROSS).

La classificació de les empreses en grups de risc permet establir els objectius estratègics de reducció de la sinistralitat laboral en la Comunitat. Les empreses amb un major nivell de sinistralitat (A6, A5, B4 i B3) són objecte d'un major seguiment i atenció per part de l'Administració valenciana.

EVOSIN permet generar per a cada una d'elles un informe de situació amb informació detallada sobre l'estat actual dels nivells de sinistralitat de l'empresa i la relació amb els nivells de referència del seu sector i els globals de les empreses de la Comunitat.

Així mateix, amb això s'informa a l'empresari sobre les inspeccions que corresponguen i l'obligatorietat de presentar a l'INVASSAT en format electrònic, tant l'enquesta per a valorar el seu Sistema de Prevenció de Riscos Laborals com els formularis d'investigació de tots els accidents laborals que hagen patit en l'any passat  i que es registren en el sistema d'Investigació d'Accidents de treball (INVAC).