Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Què és la DGTIC

Què és la DGTIC


Què és la DGTIC?

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions és l'òrgan de la Generalitat que assumeix les competències, per a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en matèria de seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les Tecnologies de la Informació (TI), les telecomunicacions, les comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat.

Segons estableix el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, la DGTIC ostenta les competències horitzontals en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de la Generalitat. Per tant, és l'òrgan competent en matèria d'execució de la política i l'estratègia TIC i d'administració electrònica de la Generalitat; de governança TIC; innovació i millora tecnològica; seguretat informàtica; unificació de comunicacions, sistemes d'informació i aplicacions que responguen a funcionalitats que siguen comunes a diversos departaments i organismes de la Generalitat o a diverses o totes les administracions locals; establiment dels estàndards TIC (arquitectura, desenvolupament, ofimàtica, reutilització, etc.); aprovació de procediments i processos de treball que es vagen a informatitzar; homologació de sistemes d'informació i aplicacions; elaboració d'informes per a l'aprovació de sistemes d'informació i aplicacions; i gestió del catàleg d'aplicacions.

A més, la DGTIC s'encarrega de la reenginyeria de processos en el seu àmbit d'actuació, en coordinació amb la conselleria que ostenta les competències de simplificació administrativa, i col·labora en la planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball en la Generalitat, tendents a la millora de l'eficàcia i l'eficiència de l'administració pública.

D'altra banda, assumeix les competències de servei especialitzat de la Central de Compres per a la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de TI i telecomunicacions, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, així com determinades competències en relació amb el règim de radiodifusió i televisió, com l'assessorament en la supervisió dels projectes tècnics relatius a llicències atorgades per la Generalitat, la formulació de propostes de planificació del domini públic radioelèctric i la col·laboració en l'exercici de les facultats de control en matèria de radiodifusió sonora i televisió.

Cal destacar que la DGTIC és responsable de vetlar per la seguretat de la informació i dels serveis prestats pels sistemes d'informació de la Generalitat i assessora a altres responsables en la determinació de les mesures de seguretat necessàries a partir dels requisits de seguretat establits pel context intern i extern de l'organització.

Finalment, la DGTIC és responsable de dirigir, planificar i supervisar les activitats de la societat mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC) per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques.

Qui som?

La DGTIC gestiona, entre uns altres, 170.000 llocs de treball TIC, 175.000 comptes de correu electrònic, 1,1 milions d'e-mails al dia i més de 200.000 incidències informàtiques a l'any. Per a això, el personal de la Direcció General conforma un equip humà multidisciplinari, compost per experts gestors de projectes, especialistes en bases de dades i en seguretat de la informació i tècnics del lloc de treball, entre altres perfils. Aquest du a terme projectes molt ambiciosos i de gran rellevància per a la Generalitat i la societat valenciana, com són la transformació digital de l'Administració i tots els projectes relacionats amb les polítiques del Consell en matèria de despesa social, ajudes, subvencions, etc.

Esment a part mereix el Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), un centre adscrit a la DGTIC que, des de 2007, s'encarrega de mitigar els incidents de seguretat informàtica que es produeixen en territori valencià. Amb la posada en marxa de CSIRT-CV, la Comunitat va ser la primera Comunitat Autònoma a Espanya a establir un centre de resposta davant incidents dins de l'Administració Pública, perquè les organitzacions del seu àmbit d'acció pogueren comptar amb un punt de referència precís en matèria de seguretat de la informació.
 

Què fem?

La DGTIC és el departament responsable en la Generalitat de planificar i executar totes les accions en matèria TIC de l'organització i les seues conselleries, amb les quals col·labora per a conéixer les seues necessitats i respondre davant aquestes, ja siga per a posar en marxa portals web, aplicacions mòbils, plataformes i altres sistemes d'informació més complexos.

Encara que la Direcció General ofereix un servei horitzontal i centralitzat de suport —xarxa corporativa, Internet, correu electrònic, telecomunicacions, seguretat, etc.— a tots els departaments de la Generalitat, els sistemes d'informació, equipament TIC i aplicacions específiques de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no són competència de la DGTIC.

La Direcció General s'encarrega de desenvolupar els sistemes d'informació que són competència de la resta de conselleries, de manera que desenvolupa els serveis que li sol·liciten, encarregant-se de posar a la seua disposició i mantindre el maquinari de sistemes i del lloc de treball; el programari i les aplicacions informàtiques d'usuari final; i les xarxes de comunicacions necessàries per a cada servei sol·licitat.

En el marc de les seues competències, les principals funcions de la DGTIC són:

 • Definir l'estratègia TIC de la Generalitat
 • Planificar i coordinar projectes TIC
 • Definir els estàndards de qualitat de les TIC
 • Definir i desenvolupar l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat i dirigir i gestionar el Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV)
 • Desenvolupar i oferir el suport evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació
 • Impulsar la consolidació i la innovació tecnològica de les TIC corporatives, excepte en l'àmbit de Sanitat
 • Implementar la transformació digital de l'Administració valenciana
 • Donar suport a la modernització de l'administració d'Hisenda, Justícia i Educació
 • Atendre els usuaris de les TIC en l'àmbit de les seues competències
 • Mantindre la xarxa de telecomunicacions de la Generalitat
 • Mantindre la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat de la Generalitat (COMDES)
 • Assessorar i col·laborar en relació amb el règim de radiodifusió i televisió
 • Mantindre la xarxa de comunicacions de la Generalitat (telefonia fixa, mòbil i accés a Internet)
 • Garantir el dret d'accés a les TIC a tota la ciutadania en igualtat de condicions
 • Impulsar la formació específica i on-line en l'àmbit de les seues competències
 • Promoure la participació de la Comunitat Valenciana en iniciatives susceptibles de percebre finançament europeu

Per a qui?

Els usuaris externs potencials de la DGTIC són els 5 milions d'habitants de la Comunitat Valenciana que es relacionen amb l'Administració de la Generalitat diàriament, així com les empreses, universitats, instituts tecnològics, etc.

A més, la DGTIC dóna servei als usuaris interns pertanyents a l'Administració de la Generalitat, centres educatius, centres sanitaris i hospitals, seus judicials i el 112, a més del sector públic empresarial i organismes adherits. En concret, a més de 110.000 usuaris en matèria de serveis generals TIC, com les comunicacions, i a 90.000 d'ells com a usuaris dels sistemes d'informació que gestiona dins de les seues competències.

Tots els funcionaris de la Generalitat (a excepció del personal estatutari de Sanitat) utilitzen els serveis proporcionats per la infraestructura informàtica que gestiona la DGTIC. També hi ha un considerable nombre d'aplicacions que utilitza la ciutadania directament, a més d'aplicacions per a atendre diferents sectors com el cos de docents, les oficines d'ocupació, etc.