Publicador de continguts

Ves enrere Moragues: "El Consell aposta per una Administració electrònica eficient i eficaç"

Moragues: "El Consell aposta per una Administració electrònica eficient i eficaç"

El conseller d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues, ha destacat que el Consell "està treballant i aposta per una Administració electrònica cada vegada més eficient i eficaç", declaracions que ha realitzat després de la firma d'un conveni de col·laboració amb els notaris de l'àmbit de la Comunitat per a no aportar escriptures en paper en les declaracions d'impostos i fer-ho via en línia.

Està previst que els quasi 350 notaris de la Comunitat remeten a la Generalitat cada any entre 200.000 i 250.000 escriptures públiques en format electrònic cada any.

El conseller ha ressaltat que es perseguix "incentivar la presentació en línia de declaracions tributàries per part de ciutadans, gestors i assessors fiscals, la qual cosa permet importants estalvis, tant en paper com en desplaçaments físics a dependències tributàries".

En 2013 més d'un 67% del nombre total de declaracions presentades del model 600 de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials s'ha realitzat telemàticament, la qual cosa ha suposat més d'un 72% de la recaptació, amb un estalvi en paper d'entre 2,5 i 3 milions de fulls.

Moragues ha fet insistència en els esforços del Consell "per a aprofundir en la labor ja empresa de construcció d'una verdadera administració electrònica en l'àmbit de la gestió tributària de la Generalitat, evitant desplaçaments a ciutadans i empreses, promovent noves actuacions per a facilitar la presentació telemàtica de declaracions i documents amb transcendència fiscal per part dels ciutadans".

Tot això, en el marc legal del principi d'impuls de l'aplicació dels mitjans electrònics als processos de treball i la gestió dels procediments i de l'actuació administrativa, i en el context del procés de simplificació i reducció de càrregues administratives a través dels plans SIRCA1 (2010-2012) i el vigent SIRCA2 (2013-2015).

Enviament telemàtic de documents

En l'acord subscrit hui es concreten alguns aspectes tècnics del procediment de subministrament de la fitxa resum notarial i de la còpia electrònica de les escriptures, subministrament a què estan obligats, en l'àmbit de la gestió dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

El conveni s'estén al seu torn a l'enviament, a requeriment de la Generalitat, de còpies electròniques d'escriptures pels notaris de la resta d'Espanya, quan existisca un punt de connexió amb la Comunitat per aplicació de la normativa estatal en matèria de cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes, amb el mateix format, contingut i terminis que per als notaris de la Comunitat.

Per a l'enviament telemàtic de documents, els notaris utilitzaran la firma electrònica avançada i la Conselleria d'Hisenda generarà un justificant electrònic de recepció. Amb esta mesura, es busca establir un subministrament periòdic d'informació que permeta comprovar les declaracions dels contribuents, contrastant les seues dades amb els dels documents públics sotmesos a tributació, sense que els ciutadans hagen d'aportar-los.

Recentment, l'Orde 22/2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, de 13 de desembre, va regular el format, contingut, terminis i la resta de condicions de compliment de les dites obligacions formals dels notaris, així com la determinació dels actes o contractes a què es referirà tal obligació.

El conveni que ara se subscriu, a més dels detalls tècnics dels enviaments d'informació, inclou obligacions recíproques per a la Generalitat i per al col·lectiu notarial d'efectuar els desenrotllaments informàtics necessaris per a la transmissió.

El subministrament electrònic a la Generalitat de les escriptures públiques notarials és un primer pas necessari per a la futura configuració de procediments íntegrament electrònics en l'àmbit dels tributs de competència de la Generalitat.

Es tracta, en definitiva de suprimir o reduir la documentació en paper requerida als ciutadans per al control tributari en l'àmbit de la gestió dels impostos que gestiona la Generalitat i que afecten les operacions jurídiques contingudes en els documents que autoritzen els notaris, que se substituiran per transmissions periòdiques de dades a través de passarel·les de comunicació amb els propis notaris, sense que això supose cap cost suplementari per als ciutadans.

La remissió s'haurà d'efectuar per via telemàtica en el termini dels 15 dies hàbils següents a la firma de cada document notarial.

Junt amb eixe subministrament periòdic d'informació, l'orde també preveu la possibilitat que l'Administració tributària valenciana efectue requeriments concrets de determinats documents públics als notaris, quan els mateixos no s'hagen aportat a través del subministrament periòdic. En estos casos, els notaris també hauran de contestar telemàticament.

El nou marc normatiu de presentació telemàtica de documents públics notarials compta amb antecedents en altres comunitats com Andalusia, Aragó, Balears, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid o Múrcia.