Publicador de continguts

Ves enrere Hisenda regula el tràmit electrònic de les escriptures notarials

Hisenda regula el tràmit electrònic de les escriptures notarials

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública regula, a través d'una nova orde, el tràmit electrònic de les escriptures públiques notarials, una mesura que s'emmarca en el context del procés de simplificació i reducció de càrregues administratives a través del pla Sirca-2 (2013-2015) i en l'esforç del Consell per aprofundir en la construcció d'una verdadera administració electrònica en l'àmbit de la gestió tributària.

L'esmentada orde regula les obligacions formals dels notaris en l'àmbit dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

L'objectiu és suprimir o reduir la documentació requerida als ciutadans per al control tributari en el marc de la gestió dels impostos que gestiona la Generalitat i substituir-la per transmissions de dades via electrònica, sense cap cost per al contribuent.

Per a l'enviament telemàtic de documents, els notaris utilitzaran la firma electrònica avançada i la Conselleria d'Hisenda generarà justificant electrònic de recepció. Amb esta mesura es busca establir un subministrament periòdic d'informació que permeta comprovar les declaracions dels contribuents contrastant les seues dades amb els dels documents públics sotmesos a tributació, sense que els ciutadans hagen d'aportar-los.

L'orde va dirigida als notaris amb destinació a la Comunitat Valenciana, si bé es preveu firmar en breu un conveni amb el col·legi notarial, perquè els que estiguen destinats fora de la Comunitat remeten una còpia simple electrònica dels documents notarials quan hi haja un punt de connexió amb la Comunitat Valenciana.

Està previst que els quasi 350 notaris de la Comunitat remeten cada any telemàticament a la Generalitat entre 200.000 i 250.000 escriptures públiques, la qual cosa millorarà l'eficiència en la comprovació de documents de transcendència tributària, en el marc de la lluita contra el frau fiscal.

Es perseguix a més incentivar la presentació telemàtica de declaracions tributàries per part de ciutadans, gestors i assessors fiscals, que en 2013 ja arriba al 66% del total de presentacions de declaracions, en el cas del model 600 de l'impost sobre transmissions patrimonials, amb un estalvi de paper pròxim als 3 milions de folis que evita a més desplaçar-se físicament fins les dependències tributàries.