Publicador de continguts

Ves enrere El DOCV publica el nou reglament per a impulsar l'administració electrònica i avançar en l'eliminació del paper

El DOCV publica el nou reglament per a impulsar l'administració electrònica i avançar en l'eliminació del paper

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica hui el nou reglament per a impulsar l'administració electrònica i avançar en l'eliminació del paper en l'activitat administrativa de la Generalitat.

El nou reglament pretén contribuir al desenrotllament de la societat digital i, en particular, a intensificar l'ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en l'activitat de la Generalitat i en les relacions entre administració i ciutadania, així com en les relacions entre les administracions.

Entre les novetats que inclou el decret figura l'obligatorietat -i no sols preferència-, de l'ús de mitjans electrònics per a la mateixa Generalitat. Així, s'assenyala que les comunicacions i escrits interns de qualsevol tipus entre els departaments, òrgans i unitats de la Generalitat es faran obligatòriament per mitjans electrònics, i gaudiran de plena validesa i eficàcia si reunixen la resta de requisits establits per la normativa.

Les comunicacions i els escrits interns per mitjà de canals convencionals i, en especial, en paper només es donaran de forma sectorial, excepcional, particular, justificada i amb caràcter transitori.

Esta regulació, que perseguix amb claredat el "zero paper", és una de les més avançades al nostre país i ens situa a l'avantguarda en esta matèria.

Així mateix, el decret establix també que les normes que regulen els procediments administratius podran establir l'obligació de comunicar-se exclusivament per mitjans electrònics, així com de presentar o generar les sol·licituds exclusivament per mitjà de documents electrònics normalitzats.

Esta regulació es configura també com una de les més concretes i noves del conjunt de l'Estat i situa la Comunitat Valenciana al capdavant en la regulació en l'ús de mitjans digitals.

La imposició d'esta relació electrònica es podrà establir quan les persones interessades per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguen garantit l'accés i disponibilitat de mitjans tecnològics precisos.

Esta obligació haurà de preveure's amb caràcter general per a les grans empreses que, per raó de la seua activitat, realitzen comunicacions freqüents amb la Generalitat, per a associacions o col·legis professionals i els seus membres i, en particular, aquells que en l'exercici de la seua obligació facen actes de comunicació habitual amb la Generalitat.

Així mateix, l'obligació d'utilitzar mitjans electrònics requerirà l'anàlisi prèvia i acreditació que esta imposició de cap manera puga suposar discriminació per la falta de garantia de l'accés, disponibilitat i coneixement d'ús dels mitjans tecnològics precisos i, si és el cas, s'arbitren els mitjans eficaços per a evitar-la.

Altres aspectes

El decret també regula la utilització de mitjans electrònics en l'accés dels ciutadans als servicis públics. Així mateix, fixa les competències i atribucions en matèria de TIC de la Generalitat i definix els procediments per a l'homologació i aprovació d'aplicacions i sistemes d'informació.

Amb això es pretén afavorir l'ús dels mitjans electrònics entre la Generalitat i els ciutadans i dotar l'activitat administrativa de més agilitat i rapidesa, simplificant i racionalitzant els tràmits i, en definitiva, avançant cap al canvi cultural i organitzatiu que ens porte cap a una administració més moderna i eficaç.

En este sentit, s'establixen una sèrie de directrius i bones pràctiques d'administració electrònica dirigides a entitats locals de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat fa més d'una dècada que està impulsant diverses iniciatives per a augmentar l'ús de les TIC i l'extensió de la societat digital a través de diverses iniciatives i plans, com ara la regulació de la firma electrònica avançada, la creació del registre electrònic i del registre de representacions per a la tramitació telemàtica o la regulació de les notificacions electròniques. En este sentit, des del Consell també s'ha regulat la política de seguretat de la informació.