Publicador de continguts

Ves enrere El Consell pren raó de l'Informe Anual 2013 d'avanç i seguiment de Sirca-2

El Consell pren raó de l'Informe Anual 2013 d'avanç i seguiment de Sirca-2

El Ple del Consell ha aprovat hui un acord pel qual pren raó de l'Informe Anual 2013 d'avanç i seguiment del Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat, Sirca-2.

Sirca-2 té com a objectiu principal reduir o suprimir les càrregues administratives de la Generalitat en les seues relacions amb els ciutadans i empreses durant el període 2013-2015, i dóna continuïtat al pla Sirca que es va fer entre 2010 i 2012 amb la mateixa finalitat.

El pla està en sintonia amb l'objectiu del Consell d'aconseguir una nova Administració més àgil i pròxima als ciutadans, en la qual la simplificació normativa, de tràmits, de procediments, etc., redunde en una administració més eficaç i ràpida en la prestació dels servicis públics.

Sirca-2 es proposa impulsar les noves mesures de simplificació i reducció de càrregues a través de les cinc línies de d'actuació següents:
1 Actuacions en l'àmbit normatiu
2. Actuacions dirigides a la simplificació de procediments administratius
3. Actuacions dirigides a l'impuls de l'administració electrònica
4. Actuacions dirigides a millorar l'atenció a la ciutadania
5. Implantació i desenrotllament del Sistema d'Informació del Mercat Interior Europeu i la Finestreta Única de Servicis

Els èxits més destacats en els primers 7 mesos d'execució del pla (període transcorregut des de l'aprovació i fins al 31 de desembre de 2013, són els següents. En l'àmbit normatiu han sigut revisades 121 normes (lleis i decrets), que seran modificades o derogades, segons el cas, seguint els protocols de revisió normativa i a fi de millorar la qualitat normativa autonòmica. Estes accions es coordinaran per l'Advocacia de la Generalitat.

Quant a la simplificació de procediments administratius, i en relació amb impostos i taxes gestionats per l'administració tributària de la Generalitat, s'ha simplificat la declaració de transmissions de béns immobles per a la revenda; la comprovació de valors cadastrals i el pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, així com la remissió telemàtica dels documents autoritzats davant de notaris.

Respecte a les actuacions dirigides a l'impuls de l'administració electrònica, s'ha incrementat en 126 el nombre de procediments que poden iniciar-se de forma electrònica, que ja ascendixen a 768 en tota la Generalitat. Així mateix, els Servicis de Verificació de Dades disponibles, destinats a evitar que els ciutadans hagen de presentar documentació que ja es troba en poder de l'administració, ascendixen ja a 14.

Entre les actuacions dirigides a millorar l'atenció a la Ciutadania, destaca l'elaboració d'un projecte de decret que regularà l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre de l'administració de la Generalitat. Este decret assenta les bases per a facilitar un únic registre de tota la Generalitat.

Per la seua banda, en les actuacions d'implantació i desenrotllament del Sistema d'Informació del Mercat Interior Europeu (IMI) i la Finestreta Única de Servicis (FUDS), s'ha continuat amb el procés d'identificació de les autoritats competents existents per a cada matèria, a nivell autonòmic i local, en compliment de les directives de servicis i de qualificacions professionals. Així, en 2013, i en relació amb esta directiva, s'han donat d'alta en el sistema 6 noves autoritats competents, del total de 10 que havien sigut identificades. En conjunt, estan donades d'alta en el sistema un total de 34 autoritats (25 de la Generalitat i 9 d'entitats locals).

Finalment, pel que fa a governança: participació d'agents socials, durant 2013 s'ha dissenyat el qüestionari i s'ha implementat la ferramenta en el portal GVA perquè ciutadans, empreses i altres administracions puguen traslladar a l'administració la seua opinió sobre les àrees o procediments concrets en què consideren que ha de centrar-se el procés de simplificació administrativa durant els 3 anys de vigència del Pla Sirca. Tot això va ser presentat a principis de 2014 als agents socials i està disponible en el web de la Generalitat dins de l'apartat "ajude'ns a simplificar".