Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Telefonia IP

La implantació de la tecnologia de telefonia IP permet donar una solució integrada per als servicis de comunicacions als centres públics. Esta tecnologia permet que siga possible oferir telefonia i connexió de dades en un edifici per mitjà d'una única línia i sense una centraleta tradicional.

Esta integració s'estén fins al mateix terminal de l'empleat públic, el telèfon IP, amb més funcionalitats que un telèfon tradicional perquè té alhora connexió de veu i de dades, a més d'estar completament integrat en la xarxa corporativa de la Generalitat (marcació a 6 xifres).

El projecte de telefonia IP s'emmarca dins de la línia d'actuació de la DGTI per a la implantació de tecnologies que afavorisquen l'estalvi i que impulsen al mateix temps la innovació tecnològica. Els principals beneficis d'este projecte són:

  • Estalvis en consum telefònic, ja que serà possible la tarifació corporativa i l'aplicació de polítiques comunes de control del gasto telefònic. S'estima que la implantació de la telefonia IP permetrà una reducció del 20 % en el consum telefònic davant de les solucions tradicionals.
  • Estalvis per la reducció de costos de quotes de línia i gastos de manteniment d'equipament, a causa de l'eliminació de línies i de centraletes tradicionals.
  • Millora dels servicis de comunicacions en el lloc de treball, oferint servicis de telefonia, dades i videoconferència de manera integrada i incorporant noves funcionalitats en el terminal.

La telefonia IP s'implantarà com a solució de comunicacions per a tots els centres docents i centres de salut de la Generalitat, així com a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre per als 4.000 empleats públics que es traslladen a estes instal·lacions.