Visualització de contingut web

Estratègia d’Administració Electrònica

Durant més d'una dècada, la Generalitat ha impulsat diverses iniciatives per a augmentar l'ús de les tecnologies de la información y la comunicación (TIC) i el desenrotllament de la societat digital, en el marc de la seua estratègia d'Administració electrònica. D'esta manera, s'han avançat elements com ara la firma electrònica avançada i la creació de la seu electrònica de la Generalitat, entre altres.
 
Al desembre de 2014, el Consell protegix i impulsa esta estratègia amb l'aprovació de l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, l'objectiu de la qual és aprofitar el potencial transformador de les TIC per a afavorir el canvi cap a un model econòmic sostenible, basat en la innovació i el coneixement, i un model social inclusiu, basat en una ciutadania participativa i altament capacitada.
 
L'Agenda Digital Valenciana perseguix impulsar el desenrotllament de la societat digital, amb el suport d'una Administració autonòmica àgil, eficient i innovadora. Amb este fi, inclou 73 actuacions agrupades al voltant de tres eixos: ciutadania, economia i Administració digitals.
 
L'eix dedicat al desenrotllament de l'Administració digital vol avançar en la provisió de servicis públics digitals i en la implantació de la tramitació electrònica completa dels procediments, la qual cosa permetrà aconseguir el que es coneix com a Administració sense paper.
 
En este context, la Generalitat ha definit com a marc jurídic el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, del Decret 220/2014 aprovat pel Consell, el 12 de desembre de 2014. Entre les novetats que inclou, figuren l'obligatorietat de l'ús de mitjans electrònics per a la Generalitat, és a dir, en les comunicacions i escrits interns, i per a les grans empreses, associacions i col·legis professionals que fan comunicacions freqüents amb l'Administració valenciana.
 
El decret regula també la utilització de mitjans electrònics en les comunicacions informals dels ciutadans amb la Generalitat i en el seu accés als servicis públics. L'objectiu és afavorir l'ús de les TIC i avançar cap a un canvi cultural i organitzatiu, i dotar l'activitat administrativa de més agilitat i simplificar i racionalitzar els tràmits. Amb este mateix fi, el reglament establix una sèrie de directrius i bones pràctiques de l'Administració electrònica dirigides a entitats locals de la Comunitat Valenciana.
 

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, són lleis molt més coercitives pel que fa a l'obligació de les Administracions Públiques de construir i posar en servei el seu canal telemàtic, per a satisfer el dret de la ciutadania a no haver d'acudir físicament a les seus administratives per a realitzar els seus tràmits. La seua entrada en vigor en el termini d'un any a partir de la seua publicació i en dos anys respecte a components de l'Administració electrònica, segons la primera d'estes lleis, són terminis inequívocament preceptius per a tot el sector públic.

A més, el Reglament comunitari del Parlament Europeu i del Consell de la UE, de  23  de  juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior és de compliment obligatori i forma part del marc regulador de l'Administració valenciana, en la mesura que ho aplique l'Administració General de l'Estat.

Per tot això, el Ple del Consell de l'1 d'abril de 2016 va aprovar, tant per raons jurídiques i estratègiques com per pròpia decisió política, el Pla de Transformació Digital de la Generalitat, el qual preveu els canvis organitzatius i tecnològics necessaris per a transformar la Generalitat en una Administració digital.

Este pla compta, ademès, amb el Pla d'Administració Electrònica que perseguix establir un conjunt ordenat de tasques, avaluant l'esforç, termini i cost de cada una d'elles, a fi d'estructurar-les com un full de ruta per a completar l'Administració electrònica de la Generalitat. Açò implica desenvolupar i integrar components de qualitat, implantar l'administració digital en els òrgans i ens de la Generalitat, aconseguir un alt nivell d'ús dels serveis públics digitals, intercanviar dades amb altres Administracions i eliminar el paper en els processos administratius.

A continuació, es mostren els principals indicadors del Pla de Transformació Digital de la Generalitat:
 
Indicador 2016 2017 2018 2019 2020
Tràmits realitzats (*) 787.319 761.009 1.129.183 1.426.652 2.457.129
Notificacions electròniques 17.085 59.920 207.777 375.932 840.364
Codi Segur de Verificació (CSV) 326.991 3.884.929 6.638.368 10.182.578 11.684.734
Accesos a carpeta ciutadana 88.920 239.393 611.884 832.279 2.002.768
Nombre de pagaments online 5.388 23.705 74.943 126.091    207.083
Anotacions registrals telemàtiques 97.098 298.185 673.622 973.283 1.706.346
Port@firmes – Signatures realitzades 184.216 3.669.735 6.287.959 8.214.962 9.494.639
Serveis de verificació
 
301.226 609.844 860.569 2.240.082 5.575.834
Serveis de verificació autonòmics
 
84.819 130.515 131.626 780.454 825.264
Núm. d'oficines noves en SIR (amb ORVE des de 26/5/2016) 18 25 9 22 0
Anotacions registrals rebudes per SIR (amb ORVE des de 26/5/2016) 243 60.259 114.256 210.052 244.989
Anotacions registrals enviades per SIR (amb ORVE des de 26/5/2016) 5.871 760 13.289 42.305 67.964
Cl@ve   162.768 1.569.548 5.466.499 14.231.699

(*) No es comptabilitzen les sol·licituds realitzades del servei de cita prèvia d'atenció primària.