Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Estratègia d'Administració electrònica

Estratègia d'Administració electrònica

Durant més d'una dècada, la Generalitat ha vingut impulsant diverses iniciatives per a fomentar l'ús de les TIC i el desenvolupament de la societat digital, en el marc de la seua estratègia d'Administració electrònica.

Per a avançar en aqueix impuls, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) ha anat definint un marc regulador i un conjunt de plans en l'àmbit d'actuació de les TIC i l'Administració electrònica que han possibilitat aconseguir el grau de desenvolupament actual en la Generalitat.

D'una banda, la Generalitat va definir com a marc jurídic el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, en el Decret 220/2014 aprovat pel Consell el 12 de desembre de 2014. A més, resulten d'obligat compliment i formen part del marc regulador de l'Administració valenciana tant la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, de caràcter estatal i el Reglament comunitari del Parlament Europeu i del Consell de la UE, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.

D'altra banda, a més de l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (ADCV), la Generalitat va aprovar el Pla Estratègic TIC de la Generalitat 2016-2020, que perseguia impulsar la transformació digital de la societat valenciana, promovent l'ús de tecnologies que agilitzaren el funcionament d'una Administració al servei de la ciutadania. Així mateix i amb caràcter específic, la DGTIC va posar en marxa el Pla de Transformació Digital de la Generalitat que, al seu torn, incloïa el Pla d'Administració Electrònica. Totes dues iniciatives han finalitzat i han servit per a donar l'impuls inicial necessari a la transformació de l'Administració i desenvolupar actuacions que han permés que, hui dia, la Generalitat compte amb nombrosos casos d'èxit en l'àmbit TIC i, més concretament, en matèria d'Administració electrònica.

Totes aquestes accions de planificació estratègica i normativa han permés al Consell superar dignament la situació excepcional derivada de la pandèmia de la COVID-19. No obstant això, una vegada esgotats els períodes de validesa tant de l'Agenda Digital com dels plans específics esmentats i davant els nous reptes als quals s'enfronta l'Administració, la Generalitat ha definit un nou pla amb la finalitat que servisca de marc general per a ordenar totes les accions que possibilitaran un clar avanç en la digitalització de la Generalitat en els pròxims anys i que estan permetent aprofundir en la transformació digital.

D'aquesta manera, el Pla Estratègic de Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat, GEN Digital 2025, estableix les bases i marca les directrius per a fer un significatiu salt quantitatiu i qualitatiu en aquesta nova fase de la transformació digital, sense detriment que es mantindrà en permanent revisió per a adaptar-ho a noves prioritats i necessitats sorgides amb el pas del temps.

A continuació, es mostren els principals indicadors de transformació digital de l'Administració de la Generalitat:

 
Indicador 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tràmits electrònics realitzats (*) 787.319 761.009 1.129.183 1.426.652 2.457.129 3.223.578 3.591.708 3.734.829
Notificacions electròniques 17.085 59.920 207.777 375.932 840.364 1.058.094 1.675.537 2.134.156
Codi Segur de Verificació (CSV) 326.991 3.884.929 6.638.368 10.182.578 11.684.734 15.215.134 18.979.180 23.510.913
Accesos a carpeta ciutadana 88.920 239.393 611.884 832.279 2.002.768 2.725.810 2.988.459 3.592.884
Nombre de pagaments online 5.388 23.705 74.943 126.091 207.083 268.993 357.158 380.972
Anotacions registrals telemàtiques 97.098 298.185 673.622 973.283 1.706.346 2.178.317 2.623.433 3.152.199
Port@firmes – Signatures realitzades 184.216 3.669.735 6.287.959 8.214.962 9.494.639 12.204.165 13.461.935 13.881.478
Serveis de verificació 301.226 609.844 860.569 2.240.082 5.575.834 7.256.485 8.973.996 14.712.209
Serveis de verificació autonòmics 84.819 130.515 131.626 780.454 825.264 1.471.837 2.181.370 2.499.490
Cl@ve   162.768 1.569.548 5.466.499 14.231.699 36.550.615 39.176.122 38.571.558
Registres d'entrada presencials     1.686.142 1.307.460 713.982 600.598 502.485 756.019
Registres d'entrada amb documents digitalitzats     25.045 88.406 139.255 331.420 349.251 668.544
Documents digitalitzats en registre d'entrada     25.918 123.938 281.041 828.581 991.749 3.083.016
Anotacions registrals rebudes en la Generalitat a través de SIR 243 60.259 114.256 210.052 244.989 452.334 334.912 296.650
Anotacions registrals remeses des de la Generalitat a través de SIR 5.871 760 13.289 42.305 67.964 93.794 100.585 119.474

(*) No es comptabilitzen les sol·licituds realitzades del servei de cita prèvia d'atenció primària.

Tràmits electrònics realitzats Nombre de tràmits i serveis completats des de la plataforma de tramitació telemàtica. No es comptabilitzen les sol·licituds de Cita prèvia que a posteriori requereixen d'un segon tràmit en el qual es formalitza la sol·licitud telemàtica, ni les sol·licituds realitzades del servei de Cita prèvia d'atenció primària.
Notificacions electròniques Nombre de notificacions electròniques practicades i posades a disposició en el mòdul de notificacions telemàtiques.
Codi Segur de Verificació (CSV) Nombre de Codis Segurs de Verificació associats a documents generats per la Generalitat Valenciana.
Accessos a carpeta ciutadana Nombre d'accessos per part del ciutadà a la carpeta ciutadana per a fer seguiment de sol·licituds, expedients i notificacions.
Nombre de pagaments en línia Nombre de pagaments realitzats amb èxit des de tràmits de la plataforma de tramitació telemàtica.
Anotacions registrals telemàtiques Nombre de registres realitzats des de tràmits de la plataforma de tramitació telemàtica .
Portafirmes – Signatures realitzades Nombre de signatures digitals personals realitzades des del Portafirmes.
Serveis de verificació Nombre d'anomenades a serveis de verificació proporcionats tant fora com dins de la GVA a través de la plataforma autonòmica d'interoperabilitat.
Serveis de verificació autonòmics Nombre d'anomenades a serveis de verificació propis de la GVA a través de la plataforma autonòmica d'interoperabilitat.
Cl@ve Nombre d'autenticacions realitzades a través de Cl@ve
Registres d'entrada presencials Nombre de registres d'entrada presencials realitzats a través de RegistreGVA en les OAMR (Oficines d'assistència en matèria de registre).
Registres d'entrada amb documents digitalitzats Nombre de registres d'entrada presencials realitzats a través de RegistreGVA en les OAMR, que porten documents digitalitzats adjunts realitzats amb la solució de digitalització certificada Webscan.
Documents digitalitzats en registre d'entrada Nombre de documents digitalitzats amb la solució de digitalització certificada Webscan en registres d'entrada presencials realitzats a través de RegistreGVA en les OAMR.
Registres departamentals (RD) Nombre d'interaccions realitzades a través del Registre Departamental, tant registres departamentals d'entrada arran d'un registre d'entrada, com a registres departamentals interns entre unitats organitzatives, com a registres departamentals que generen registre d'eixida de la GVA.
SIR Nombre d'anotacions registrals que entren o ixen de la Generalitat Valenciana a través de SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres).