Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Generalitat involucra la societat en el debat sobre Administració electrònica

La Generalitat involucra la societat en el debat sobre Administració electrònica

La Generalitat Valenciana ha presentat una proposta de decret per a impulsar l'Administració electrònica a la Comunitat i avançar en l'eliminació del paper en l'activitat administrativa. La proposta estarà oberta a consulta pública fins al pròxim 17 de març de 2014.

El nou decret pretén contribuir al desenrotllament de la societat de la informació i, en particular, a la modernització de l'Administració valenciana, impulsant l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'activitat de la Generalitat i en les relacions entre Administracions i amb la ciutadania.

L'objectiu de la consulta pública és sumar la visió i les aportacions de tots els agents socials implicats en els distints processos de l'Administració electrònica. A este efecte, la Direcció General de Tecnologies de la Informació ha publicat la proposta de decret en la seua pàgina web.

Les propostes que es poden presentar a la consulta comprenen tant les modificacions sobre el propòsit i l'abast del text de l'esborrany de decret com els projectes i les mesures concretes que hauria d'impulsar la Generalitat per a desplegar-lo. Les aportacions seran analitzades per a enriquir el text final, que serà elevat per a l'aprovació al Consell en els pròxims mesos.

Decret d'Administració Electrònica

La Generalitat ha impulsat, durant més d'una dècada, diverses iniciatives per a augmentar l'ús de les TIC i el desenrotllament de la societat de la informació, avançant elements com la firma electrònica avançada, el registre telemàtic i les notificacions electròniques, així com la creació de la seu electrònica de la Generalitat, entre altres.

El decret regularà la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. Així mateix, fixarà les competències i les atribucions en matèria de TIC en la Generalitat i les relatives a la implantació de procediments o processos de treball, l'homologació i aprovació d'aplicacions i de sistemes d'informació, així com els principis bàsics de l'Administració electrònica de les entitats locals a la Comunitat.

Concretament, regula aspectes com el portal, la seu i el tauler d'anuncis electrònics, els canals d'accés als continguts i servicis electrònics, la difusió de la informació a través del portal web i les comunicacions de contacte informal.

Així mateix, actualitza la normativa sobre identificació electrònica, potenciant la possibilitat d'utilitzar sistemes d'identificació i autenticació no avançada i impulsant el control de l'òrgan competent sobre la seua implantació.

El decret regula, també, de forma molt concreta, la notificació electrònica i determina la forma de prestar consentiment, fet que dóna seguretat jurídica tant a l'Administració com a la ciutadania.

Finalment, suposa una decidida aposta per implicar i corresponsabilitzar l'Administració local valenciana en el desenrotllament de l'Administració electrònica, sempre amb ple respecte a l'autonomia municipal, i impulsar la ja avançada política de cooperació per al desenrotllament de seus locals, firmant els convenis per a la prestació i el desenrotllament de servicis comuns d'Administració electrònica i els servicis d'intermediació de dades i documents.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial