Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Generalitat avança en l'eliminació de tràmits per a facilitar les declaracions d'impostos

La Generalitat avança en l'eliminació de tràmits per a facilitar les declaracions d'impostos

La Generalitat continua avançant en l'eliminació de tràmits per a facilitar les declaracions d'impostos. A este efecte, s'ha publicat hui en el DOCV el desplegament de l'orde que suprimix l'obligació d'aportar la còpia autoritzada d'un document notarial al realitzar la corresponent autoliquidació dels impostos de Successions i Donacions i de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Esta mesura permetrà agilitzar els tràmits de presentació de declaracions tributàries, a l'establir que la Generalitat expedirà justificant de presentació de la declaració tributària encara que no conste rebuda en eixe moment la còpia, electrònica o en paper, del document notarial. Si l'Administració no la té ja electrònicament, la demanarà directament als notaris. Així mateix, es fixen els nous justificants de presentació telemàtica, adaptant-los a la nova circumstància de la recepció electrònica dels esmentats documents per l'Administració.

Els notaris en l'actualitat remeten les fitxes notarials i escriptures electròniques a la Generalitat gràcies al conveni subscrit entre esta i el Consell General del Notariat el passat any, que permet a més el subministrament electrònic dels documents notarials per la resta dels notaris d'Espanya.

Està previst que els quasi 350 notaris de la Comunitat Valenciana i els notaris de la resta d'Espanya que autoritzen operacions que hagen de tributar a la nostra Comunitat remeten telemàticament a la Generalitat cada any, com a mínim, entre 200.000 i 250.000 escriptures públiques (ja han remés 211.938 d'abril de 2014 a abril de 2015).

Esta mesura permetrà a més una millora substancial de l'eficàcia i l'eficiència de la comprovació dels documents amb transcendència tributària en el marc de la lluita contra el frau fiscal de l'administració tributària de la Generalitat, incentivar la presentació telemàtica de declaracions tributàries per part dels contribuents valencians i la confecció de declaracions, especialment per mitjà d'instruments informàtics d'ompliment.

Estes declaracions realitzades pels contribuents per mitjà d'instruments informàtics van suposar en 2014 més d'un 70% del nombre total de declaracions presentades del model 600 de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials.

La no presentació en paper de les escriptures suposarà també un evident estalvi en paper (entre 3 i 4,5 milions de fulls) i de desplaçaments físics a les dependències tributàries.

No obstant això, l'administració tributària podrà sol·licitar la còpia autèntica del document notarial en què conste l'acte o contracte i la còpia simple d'este, en el curs d'un procediment d'aplicació dels tributs o per mitjà d'un requeriment d'obtenció d'informació, d'aplicació del que establix la Llei General Tributària.

Esta mesura s'emmarca en els objectius del Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives (SIRCA 2) i tracta de promoure el dret dels ciutadans a no aportar documentació que ja estiga en poder de l'Administració actuant.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial