Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El director de l'IVF acudirà al jutge per a informar sobre la Certificació Electrònica via assistències mensuals que va implantar l'anterior Consell i que ja ha regularitzat

El director de l'IVF acudirà al jutge per a informar sobre la Certificació Electrònica via assistències mensuals que va implantar l'anterior Consell i que ja ha regularitzat

El director de l'IVF acudirà al jutge per a informar sobre la Certificació Electrònica via assistències mensuals que va implantar l'anterior Consell i que ja ha regularitzat

El director de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, acudirà al jutge a informar sobre el sistema implantat per l'anterior Consell (i que es va trobar en juliol de 2015 a l'arribar al càrrec) per a la prestació del servei de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, consistent en la contractació mensual d'una assistència tècnica realitzada per quatre tècnics informàtics i una administrativa. Una pràctica que, precisament, l'actual responsable de l'IVF ja ha regularitzat definitivament, amb l'adjudicació del servei a principis de juny passat per un període de dos anys, després d'un procediment públic que va gaudir de difusió a nivell europeu.

La Sindicatura de Comptes va qüestionar este sistema en el seu informe referit a 2015 al considerar que es tractava d'un fraccionament de contractes. Com a conseqüència d'això, un jutjat va obrir diligències per a aclarir esta pràctica, motiu pel qual ha citat com investigats tant a l'actual responsable de l'IVF, Manuel Illueca, com a la seua predecessora i titular de l'entitat en el primer semestre de 2015 amb l'anterior Consell, Mariona Roger.

No obstant això, esta situació és molt anterior. La prestació d'este servei a través d'assistències tècniques mensuals va ser instaurada per l'anterior Executiu almenys des de 2013, quan l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica era un ens independent. Després de la seua liquidació i integració en l'IVF, al gener de 2014, es va mantindre esta pràctica, a pesar dels inconvenients de la Sindicatura de Comptes.

L'actual director de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, es va trobar amb esta situació heretada al prendre les regnes de l'IVF en juliol de 2015. Al novembre i després de mantindre distintes reunions amb el personal de la Sindicatura De Comptes, l'Institut decidix prescindir de la persona responsable de la contractació en l'Agència de Certificació, s'informa el Consell General de l'Entitat i s'inicia el procediment administratiu pertinent per a esmenar la situació. Després de la tramitació i culminació dels diferents procediments, que inclouen l'elaboració de la memòria justificativa per a la contractació del servei amb data 17 de maig de 2016, l'IVF va publicar el 14 de febrer passat els plecs de condicions particulars per a la licitació d'un concurs públic obert que ja està resolt.

La licitació, de difusió a nivell europeu, es va publicar en el Diari Oficial de la UE l'1 d'abril passat i figurava a més en el Perfil del Contractant de l'institut i en la Plataforma de Contractació de l'Estat. Només una empresa -l'anterior adjudicatària- va presentar oferta, donada l'especificitat del servei, que fa difícil trobar proveïdors que complisquen amb els estàndards de qualitat requerits. Finalment, a principis de juny, l'IVF va adjudicar a esta firma el servei d'assistència tècnica a la Plataforma de Certificació Electrònica per un període d'un any, prorrogable un altre més, per import anual de 250.000 euros, IVA exclòs.

Solució, garantint la continuïtat d'un servei imprescindible

D'esta manera, la situació ha sigut ja regularitzada pels actuals gestors de l'Institut Valencià de Finances, que han corregit una més de les nombroses pràctiques heretades del passat a què han hagut de donar resposta. Tot això garantint en tot moment la continuïtat d'un servei que és imprescindible, el de certificació de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques dependents.

Respecte d'això, cal recordar que hi ha més de 150.000 targetes i més de 600.000 certificats digitals actius i l'ús d'estos comprén tots els àmbits de l'Administració, inclosos serveis sanitaris, educatius, socials o judicials. La interrupció del servei hauria ocasionat un greu perjuí als usuaris d'este servei.

Col·laboració total per a aclarir al jutjat la pràctica heretada

Des de l'Institut Valencià de Finances s'ha mostrat la total predisposició per a col·laborar i informar el jutjat sobre este sistema implantat per l'anterior Consell de contractacions mensuals que, en tot cas, ja s'ha eradicat en resposta a les recomanacions de la Sindicatura.

En concret, en les seues auditories de 2014 i 2015 el Síndic va qüestionar este sistema, ja que comportava que cada mes es tramitava una assistència tècnica per a la prestació del servei de l'Agència de Certificació Electrònica. Estos expedients mensuals cobrien la contractació dels mateixos quatre tècnics i una administrativa que, en el si de l'IVF encara que aliens a les funcions inherents a l'Institut Valencià de Finances, desenvolupaven el servei de certificació electrònica.

L'Agència de Certificació Electrònica, després de la seua dissolució a 31 de desembre de 2013, es va integrar al gener de 2014 en l'IVF. Ho va fer incorporant ja este procediment. L'entitat, en compte de contractar personal laboral, recorria a una assistència tècnica mensual per a donar cobertura a les necessitats del servei. Al gener de 2014, l'IVF absorbix l'Agència i als treballadors contractats per mitjà d'este mètode. En els arxius de l'institut, la primera assistència tècnica per a donar cobertura a estos empleats és d'abril de 2014.

Després del canvi en el Consell en juliol de 2015, i després de tindre coneixement a l'octubre de l'informe preliminar de la Sindicatura, en el que l'auditor públic retrau esta pràctica, el nou director de l'IVF, Manuel Illueca, inicia els treballs per a procedir a la regularització d'esta situació, garantint la prestació d'un servei considerat imprescindible.

A manera d'exemple, milers de responsables sanitaris utilitzen targetes criptogràfiques per a accedir als historials clínics amb garanties de seguretat. Així mateix el sistema dóna suport a les seus electròniques tant de la Generalitat com de les diputacions i ajuntaments. La certificació electrònica és empleada també per milers d'empreses i ciutadans en transaccions i tràmits. Cal tindre en compte que es tracta d'un servei molt especialitzat, les funcions del qual estan dotades d'una gran especificitat, sent difícil trobar proveïdors que complisquen amb els estàndards de qualitat requerits per a prestar el servei.

Detall del procés per a corregir la situació

A la vista de les observacions contingudes en l'informe preliminar de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió de l'entitat en 2014, remés a l'IVF a l'octubre de 2015, es van iniciar els treballs per a esmenar les esmentades irregularitats en el procés de contractació. Amb data 12 de novembre l'Agència de Certificació Electrònica de l'IVF elabora un esborrany de plec de condicions tècniques.

El 22 de desembre de 2015, el director Manuel Illueca, a proposta de la responsable de la gestió econòmica de l'IVF, autoritza el "inici del procediment per a la contractació del servei de desenvolupament i explotació de la plataforma de certificació electrònica de l'IVF". En el document s'insta a la realització d'un "concurs obert, procediment obert" per a la contractació d'estos serveis.

Amb data 17 de maig de 2016 s'emet la Memòria Justificativa, que és el document que a efectes interns inicia la contractació d'estos serveis i amb el que arranquen formalment els treballs previs que integren l'expedient de contractació i que s'han desenvolupat al llarg d'uns quants mesos. La tramitació desemboca finalment en la publicació, el 14 de febrer passat, dels plecs de condicions particulars i, posteriorment, en la certificació de l'existència de crèdit i en la resolució d'inici de l'expedient, firmada pel director general.

El procediment ha gaudit de la màxima publicitat al tractar-se d'un contracte SARA (Subjecte a Regulació Harmonitzada), el que, entre altres mesures derivades d'una directiva europea, ha comportat la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, a fi de garantir una verdadera competència de mercat. D'esta manera, la licitació ha comptat amb la màxima transparència i publicitat.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial