Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aprova un reglament per a impulsar l'administració electrònica i avançar en l'eliminació del paper

El Consell aprova un reglament per a impulsar l'administració electrònica i avançar en l'eliminació del paper

El ple del Consell ha aprovat hui un reglament per a impulsar l'administració electrònica i avançar en l'eliminació del paper en l'activitat administrativa de la Generalitat.

El nou decret pretén contribuir al desenrotllament de la societat digital i, en particular, a intensificar l'ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en l'activitat de la Generalitat i en les relacions entre administració i ciutadania així com amb les relacions entre les administracions.

En este sentit, el decret regula la utilització de mitjans electrònics en l'accés dels ciutadans als servicis públics. Així mateix, fixa les competències i atribucions en matèria de TIC de la Generalitat, i definix els procediments per a l'homologació i aprovació d'aplicacions i sistemes d'informació.

El Decret també establix una sèrie de directrius i bones pràctiques d'Administració electrònica dirigides a entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Amb això es pretén afavorir l'ús dels mitjans electrònics entre la Generalitat i els ciutadans, i dotar l'activitat administrativa de més agilitat i rapidesa, i simplificar i racionalitzar els tràmits i, en definitiva, avançar cap al canvi cultural i organitzatiu que ens porte a una administració més moderna i eficaç.

La Generalitat fa més d'una dècada que està impulsant diverses iniciatives per a augmentar l'ús de les TIC i l'extensió de la societat digital a través de diverses iniciatives i plans, com ara la regulació de la firma electrònica avançada, la creació del registre electrònic i del registre de representacions per a la tramitació telemàtica o la regulació de les notificacions electròniques. En este sentit, des del Consell també s'ha regulat la política de seguretat de la informació.

Novetats

El decret establix que les normes reguladores dels diferents procediments administratius podran establir l'obligació de comunicar exclusivament per mitjans electrònics, així com de presentar o generar les sol·licituds exclusivament per mitjà de documents electrònics normalitzats.

Esta regulació és una de les més concretes i noves del conjunt del país i situa la Comunitat Valenciana al capdavant en la regulació de l'ús de mitjans digitals.

La imposició d'esta relació electrònica es podrà establir quan les persones interessades per raó de la seua capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguen garantit l'accés i disponibilitat de mitjans tecnològics preciosos.

Esta obligació s'haurà de preveure amb caràcter general per a les grans empreses que, per raó de la seua activitat, realitzen comunicacions freqüents amb la Generalitat, per a associacions o col·legis professionals i els seus membres i, en particular aquells que en l'exercici de la seua obligació realitzen actes de comunicació habitual amb la Generalitat.

Així mateix, l'obligació d'utilitzar mitjans electrònics requerirà l'anàlisi prèvia i acreditació que esta imposició de cap manera puga suposar discriminació per la falta de garantia de l'accés, disponibilitat i coneixement d'ús dels mitjans tecnològics necessaris i, si és el cas, s'arbitren els mitjans eficaços per a evitar-la.

El decret també establix l'obligatorietat -i no sols preferència-, de l'ús de mitjans electrònics per a la mateixa Generalitat. Així, s'assenyala que les comunicacions i els escrits interns de qualsevol tipus que es realitzen entre els diversos departaments, òrgans i unitats de la Generalitat es realitzaran obligatòriament per mitjans electrònics, i gaudiran de plena validesa i eficàcia si reuniren la resta de requisits establits per la normativa vigent.

Així, les comunicacions i els escrits interns per mitjà de canals convencionals i, en especial, en paper només es donaran de forma sectorial, excepcionals, particular, justificada i amb caràcter transitori.

Este aspecte fa que esta regulació siga una de les més avançades al nostre país, que perseguix amb claredat el "zero paper" i que ens situa a l'avantguarda en esta matèria

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial