Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aprova la implantació del teletreball en l'Administració pública valenciana

El Consell aprova la implantació del teletreball en l'Administració pública valenciana

El Consell ha aprovat el decret que regula la prestació de serveis en règim de teletreball dels empleats de la Generalitat, una modalitat que els permetrà millorar la conciliació de la seua vida familiar i que introdueix una nova perspectiva de flexibilitat en la gestió de l'Administració pública valenciana.

El decret, proposat al Consell per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, reconeix els empleats públics de l'Administració autonòmica la possibilitat de desenvolupar part de la seua jornada laboral fora de les dependències administratives, gràcies als instruments que faciliten les noves tecnologies de la informació i la comunicació i sota la direcció, coordinació i supervisió del seu superior jeràrquic.

D'una banda, la implantació del teletreball beneficia l'Administració, perquè permet reorganitzar els processos de treball, redefinir els objectius i orientar-los a la consecució de resultats, la qual cosa redundarà en una millora de la qualitat en la prestació dels servicis que es presten a la ciutadania.

D'altra banda, el teletreball permet a l'empleat públic flexibilitzar la seua jornada laboral per a adaptar-la a les seues circumstàncies personals i familiars, fet que, sens dubte, augmenta el seu compromís i nivell de motivació i singularitza els drets generals subjectius dels quals és titular.

Podrà sol·licitar l'accés al teletreball qualsevol empleat públic en situació de servei actiu amb, almenys un any d'antiguitat en un lloc de treball que permeta l'accés a aquesta modalitat d'exercici de la seua labor, que acredite que treballarà en un lloc que complisca amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, sempre que dispose de coneixements suficients en el maneig d'eines informàtiques i supere certs cursos de formació específics.

La jornada de treball es distribuirà, amb caràcter general, de manera que tres dies a la setmana el servei siga prestat des del domicili i la resta d'acord amb la jornada i horari habituals. El control del treball es realitzarà en funció del compliment d'objectius prefixats o de la consecució de resultats.

Comissió de Control i Seguiment del Teletreball

La implantació del teletreball estarà controlada per una Comissió de Control i Seguiment del Teletreball de l'Administració de la Generalitat que, entre altres comeses, vetlarà perquè en la selecció del personal que accedirà a aquesta modalitat es tinguen en compte aspectes com la diversitat funcional física que impedisca o dificulte la seua mobilitat i l'accés al lloc de treball, i també l'existència de càrregues familiars de menors d'edat o persones amb diversitat funcional i/o que requerisquen una atenció especial.

Les línies generals del programa de teletreball van ser consensuades el passat mes de gener amb les centrals sindicals representades en la Mesa Sectorial de la Funció Pública. L'aprovació del decret que el regula és un primer pas per a la seua implantació en l'àmbit de la Generalitat i, per extensió, en la resta d'administracions públiques incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial