Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aprova canvis en el consell d'administració de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació

El Consell aprova canvis en el consell d'administració de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació

El Consell aprova canvis en el consell d'administració de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació

El Ple del Consell, constituït com a Junta General d'Accionistes de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTE C), ha acordat el cessament i el nomenament de membres del consell d'administració d'aquesta entitat, així com la modificació dels seus estatuts pel que fa al seu objecte social i a l'adopció d'acords.

En concret, s'ha acordat el cessament de María José Mira Veintimilla, José María Vidal Beltrán, Alfonso Puncel Chornet i Rosa Pardo Marín, i el nomenament de Francesc Gamero i Lluna, José Manuel García Duarte, Blanca Marín Ferreiro i Jordi Juan i Huguet, que passen a formar part del Consell d'Administració d'ISTEC.

Per una altra banda, el Ple del Consell també ha acordat la modificació dels estatuts d'aquesta entitat, i ha rectificat la redacció dels articles 2 i 10, amb la finalitat d'esmenar certs defectes advertits en el Registre Mercantil.

En concret, es modifiquen els apartats 1.a i 5 de l'article 2 dels estatuts de la societat, que estableixen que l'objecte social de la societat serà prestar serveis de comunicació electrònica, és a dir, prestació de serveis de transport, accés, difusió de senyals de ràdio i televisió i serveis d'allotjament, així com la provisió, l'operació, el manteniment i l'explotació de les xarxes i els recursos associats per a la prestació d'aquests serveis.

Se n'exceptuen totes les activitats establides per la legislació específica, conforme a la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

A més, aquest article hi afig que la societat es constituirà com a operador de telecomunicacions i proveirà de serveis de comunicacions electròniques, amb les condicions que estableix la legislació vigent, per als operadors controlats per administracions públiques.

De la mateixa manera, es modifica la redacció de l'apartat 5 de l'article 10 dels estatuts de la societat que estableix que els acords, excepte aquells en què la llei establisca una majoria diferent (qualificada), s'adoptaran amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell concurrents i, en cas d'empat, decidirà el vot de la presidència, que té caràcter diriment.

La presidència podrà igualment decidir si alguna de les votacions ha de ser secreta, dirigir els debats i decidir si una qüestió està prou discutida per a procedir-ne a la votació.

Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (ISTEC) és una societat mercantil del sector públic instrumental creada el mes de març passat, amb la qual la Generalitat es dota, per primera vegada, d'una entitat capaç d'operar i explotar de manera integral els seus centres i xarxes de telecomunicacions.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial